Πρόσφατοι νόμοι του 2015

Οι πιο πρόσφατοι νόμοι που ψηφίστηκαν εντός του 2015 (μέχρι 11/5/2015) είναι οι εξής:
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’47/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
N. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44/29-04-2015) - Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.
Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α' 43/27-04-2015) - Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» 

Ν.4322/2015 (ΦΕΚ Α' 42/27-04-2015) - Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις.
N. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015) - Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
N. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015) - Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.