Αναρτήσεις

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Το νέο άρθρο 294 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015, δίνει το δικαίωμα στον ενάγοντα να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση της τακτικής διαδικασίας των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η διάταξη προβλέπει ότι η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Η εν λόγω ρύθμιση στην τακτική διαδικασία που δεν επιτρέπει την παραίτηση από το δικόγραφο μετά την κατάθεση των προτάσεων από τον εναγόμενο, όταν αυτός δεν συναινεί, είναι αυστηρή και αμφισβητεί τη θεμελιώδη αρχή της διάθεσης, στερώντας από τον ενάγοντα το δικαίωμα να ανακαλέσει ουσιαστικά το δικόγραφό του σε χρόνο πολύ πριν τη συζήτηση της αγωγής (χρονικό διάστημα από την κατ…

Αναστολή μεν αλλά...Η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ.2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89

Οι οδηγοί των δικύκλων που κινούνται ανάμεσα στις λωρίδες ευθύνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Σημαντική δικαστική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών ασφαλιστικών εισφορών: Γνωμοδότηση για το Ν.4387/2016

Τα smartphones αποτελούν αρχεία προσωπικών δεδομένων. Ποινική ευθύνη σε περίπτωση επέμβασης σε αρχείο προσωπικών δεδομένων

Παράνομη η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση δεδομένων από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών

Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Καταχρηστικοί Όροι σε Ενυπόθηκα Δάνεια: Μη νόμιμος ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας του όρου

Νόμος 4445/2016 με εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016

ΕΝΦΙΑ: Αναστολή πράξης προσδιορισμού - Παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Καταργείται η άδεια μουσικής/μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ν.4442/2016