Αναρτήσεις

Η παράλυση του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Μεγάλη μείωση των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια

Ο δραματικός περιορισμός της δυνατότητας των Ελλήνων πολιτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τη νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, επιβεβαιώνεται από στοιχεία που παρατίθενται στην Γενική Έκθεση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έτους 2016. Όπως προκύπτει από την Έκθεση, παρατηρείται μια σταθερή μείωση των εισερχόμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια από το έτος 2010 και εντεύθεν. Δηλαδή σε αριθμούς: 117.648 υποθέσεις εισήχθησαν το 2010 και 73.394 το 2015. Μιλάμε για μείωση 38% σε πέντε μόλις χρόνια!  Όπως και η ίδια η Έκθεση επισημαίνει το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα αφενός της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, αφετέρου της αύξησης των δικαστικών εξόδων (παραβόλων, επιδόσεων, δικαστικής δαπάνης, εισφορών δικηγόρων κλπ). Η δραματική διάσταση της παραπάνω μείωσης των εισερχομένων υποθέσεων επιδεινώνεται αν συνεκτιμηθεί ο καταλυτικός παράγοντας, ότι οι λόγοι που προκαλού…

Ποινική ευθύνη για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο: Αναίρεση αθωωτικής απόφασης

Πρόστιμο σε εταιρία για την αποστολή email spam

Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα ακάλυπτων επιταγών και συναλλαγματικών που τηρούνται στον Τειρεσία

Θάνατος Οξάνας Ράντσεβα: Η υπόθεση κλείνει, τα ερωτηματικά μένουν

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο

Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από τρίτο. Έννομο συμφέρον

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Η νέα ρύθμιση της Αναστολής του άρθρου 202 παρ.2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89

Οι οδηγοί των δικύκλων που κινούνται ανάμεσα στις λωρίδες ευθύνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Σημαντική δικαστική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού